USŁUGI

Kancelaria świadczy szerokie spektrum usług prawnych, począwszy od przygotowywania pism procesowych, udzielania porad prawnych i reprezentowania Klientów przed sądami, po stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta Kancelarii

Usługi obejmują m.in. następujące gałęzie prawa:

– prawo cywilne,

– karne, karno-skarbowe oraz wykroczeń,

– spadkowe,

– prawo rodzinne,

– postępowania egzekucyjne i zabezpieczające,

– prawo lokalowe i nieruchomości,

– prawo administracyjne,

– prawo handlowe,

– prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 


 

Usługi świadczone w zakresie prawa cywilnego obejmują m.in.:

 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji in. w sprawach o zapłatę, dotyczących nieruchomości, sporów na tle realizacji umów cywilnoprawnych, windykacji należności, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych;
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego;
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie pism procesowych oraz wniosków;
 • udzielanie porad prawnych.

Usługi świadczone w zakresie prawa karnego obejmują m.in.:

 • obronę we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach, wykonawczym in. w sprawach o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o odroczenie wykonania kary oraz o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia);
 • obronę w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych;
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentację w sprawach prywatnoskargowych.

Usługi świadczone w zakresie prawa spadkowego obejmują m.in.:

 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przyszłym spadkiem i dziedziczeniem;
 • przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku;
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku oraz o zachowek.

Usługi świadczone w zakresie prawa rodzinnego obejmują m.in.:

 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych oraz wniosków.

Usługi świadczone w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmują m.in.:

 • reprezentowanie w postępowaniach w sprawach pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach;
 • przygotowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy;
 • sporządzanie opinii prawnych.

Usługi świadczone w zakresie prawa handlowego obejmują m.in.:

 • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym przygotowywanie projektów umów spółek;
 • kompleksową obsługę w zakresie procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego;
 • kompleksową obsługę procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń;
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego;
 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych, w tym sporządzanie opinii prawnych;
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.

Usługi świadczone w zakresie prawa administracyjnego obejmują m.in.:

 • doradztwo prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego;
 • reprezentowanie w sporach z organami administracji, w tym również w zakresie odwołań i w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi;
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Usługi świadczone w zakresie obsługi przedsiębiorców obejmują m.in.:

 • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego);
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów;
 • sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo;
 • reprezentowanie przed wszelkimi sądami, organami egzekucyjnymi oraz urzędami;
 • reprezentację interesów mocodawcy w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji z partnerami handlowymi.